خوابگاه اِگه تنها خوابگاه اختصاصي دانشجويي در داخل دانشگاه اِگه

دور از آن چيزي که براي زندگي دانشجويي عادت شده است، لوکس ترين خوابگاه دانشجويي در ازمير منتظر شماست.